ફીંડલા ના 5 મુખ્ય ફાયદાઓ

1. શરીરમાં લોહીની ઉણપ દૂર કરે છે

2. શરીર  માથી કબજિયાત દૂર કરે છે

3. કફ અને ઉધરસમાં ફાયદાકાર છે.

4. ચર્મ રોગ અને ઘાવ મટાડે છે.

5. સાંધા ના દુખાવા અને સોજા માં રાહત આપે છે.